List of active policies

Name Type User consent
Site policy Site policy All users
Privacy policy Privacy policy All users

Summary

e-campus

Full policy

Verantwoordelijke uitgever

Sandra Schillemans, directeur generaal van DG Rekrutering en Ontwikkeling van de Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning FOD BOSA Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel

Ontwerp en opvolging

Het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Bosa is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van https://ecampus.ofoifa.be

Copyright

© FOD BOSA

De teksten en gegevens op de e-campus zijn het eigendom van de FOD Bosa, tenzij anders vermeld.

Indien je zelf bronnen (Word, PPT, Exel, mp4, …) oplaadt, als deelnemer of opleider op https://ecampus.ofoifa.be respecteer dan de copyrightwetgeving. Jouw copyright als auteur zal beschermd worden, respecteer dan ook het recht van andere auteurs.

Als je bronnen oplaadt (Word, PPT, Exel, mp4, …) heb je de mogelijkheid om je als auteur te vermelden in de bronvermelding

De rechten zijn niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen, tenzij anders vermeld. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens van FOD Bosa zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de vermelding: ‘Bron: FOD BOSA’. Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten de bron vermelden en: ‘de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt’.

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten de bron vermelden en: ‘de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt’

Als je een studie uitvoert op basis van informatie die je vindt op https://ecampus.ofoifa.be vragen we je om de onderzoeksresultaten aan ons te bezorgen.

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. Vraag de goedkeuring schriftelijk aan bij de verantwoordelijke uitgever op het adres van de FOD Bosa. Je vraag wordt zo vlug mogelijk beantwoord, overeenkomstig de reglementering inzake het hergebruik van overheidsinformatie (KB van 29 oktober 2007). Je bent verplicht om ons de resultaten van het hergebruik te bezorgen

Hyperlinks

Je mag zonder voorafgaande toestemming hyperlinks leggen naar https://ecampus.ofoifa.be. De pagina’s van onze campus mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.


Summary

Privacyverklaring FOD BOSA / DG R&O / e-campus

Full policy

Introductie

Wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten verzamelt de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een aantal persoonsgegevens. FOD BOSA vindt je privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren. Je krijgt ook controle over wat er met je persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten. Deze privacyverklaring geldt voor het onderdeel eCampus.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) en ondernemingsnummer 0671.516.647.

Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Deelnemer - Opleider

Om de relatie met jou als deelnemer of opleider optimaal te kunnen voeren verwerkt de FOD BOSA persoonsgegevens over jou. Hieronder vind je een beschrijving van de verzameling van persoonsgegevens door de FOD BOSA en de verwerkingen die daarop gebeuren in het kader van jouw activiteiten op de eCampus.

 

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

FOD BOSA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die we gebruiken op de eCampus worden aangeleverd door ITMA. (een applicatie van FOD BOSA, DG R&O die de opleidingen en inschrijvingen beheerd.)

Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens op de eCampus:

Contact en identificatiegegevens (naam, voornaam, email, taalvoorkeur)

Om je te kunnen contacteren en identificeren

Geslacht,geboortedatum, woonplaats, niveau en organisatie.

Voor statistische doeleinden

Gegevens ivm jouw huidige functie: Niveau en organisatie

Voor statistische doeleinden

Cookies (IP adres, locatie, Internetbrowser en apparaat type)

eCampus gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

1.1 Worden je gegevens automatisch verwerkt (geautomatiseerde besluitvorming)?

De eCampus neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FOD BOSA) tussen zit.

 

2. Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens

De eCampus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om statistische onderzoeken te kunnen uitvoeren over opleidingen en leeractiviteiten.

We vragen steeds jouw toestemming.

 

3. Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons deelt tijdens het inschrijvingsproces voor een opleiding of leeractiviteit. Wanneer je deelneemt aan een opleiding of leeractiviteit creëren we zelf ook persoonsgegevens (zoals een gebruikersnaam, PERNR (dit is een uniek nummer dat we gebruiken). Jouw organisatie deelt ons sommige persoonsgegevens mee, in het geval van nieuwe indiensttreding. Indien je reeds federaal ambtenaar bent, krijgen we ook sommige gegevens van ITMA. (een applicatie van FOD BOSA, DG R&O die de opleidingen en inschrijvingen beheert)

Wanneer je dit zelf wilt, kan je de gegevens in verband met de eCampus bekijken onder “mijn profiel” ( https://ecampus.ofoifa.be/user/profile.php )

 

4. Met wie delen wij je persoonsgegevens

De FOD BOSA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FOD BOSA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De partijen met wie we jouw persoonsgegevens delen zijn:

 

ENI Bureatica opleidingen Office

Voor de online bureautica opleidingen van Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, … versies 2010,2013,2016,365) worden volgende gegevens gedeeld met ENI:

- Voornaam

- Achternaam

- Emailadres

Je kan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming voor ENI contacteren op dpo@eni.fr

Om je privacy te beschermen is FOD BOSA een overeenkomst tot delen aangegaan met de firma ENI.

https://www.eni-elearning.com/nl/wettelijke-vermelding.htm

 

UNIA: online opleiding eDiv

Voor de online opleiding eDiv : Discriminatie voorkomen voor een beter diversiteitsbeleid e-learning worden volgende gegevens gedeeld met UNIA:

- PERNR (dit is een uniek nummer dat we gebruiken)

- Voornaam

- Achternaam

- Emailadres

- Taalvoorkeur

Je kan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming voor ENI contacteren op ediv@unia.be

Om je privacy te beschermen is FOD BOSA een overeenkomst tot delen aangegaan met de organisatie UNIA

 

AGORIA: AI in Business

Voor de online opleiding AI in Business worden volgende gegevens gedeeld met AGORIA:

- Voornaam

- Achternaam

- Emailadres

- Taalvoorkeur

Je kan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van AGORIA contacteren op academy@agoria.be

Om je privacy te beschermen is FOD BOSA een overeenkomst tot delen aangegaan met de organisatie AGORIA.

WOOCLAP

Voor WOOCLAP worden volgende gegevens gedeeld met WOOCLAP:

- Voornaam

- Achternaam

- Emailadres

- Taalvoorkeur

Je kan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van WOOCLAP contacteren op info@wooclap.com

https://www.wooclap.com/nl/privacybeleid/

Om je privacy te beschermen is FOD BOSA een overeenkomst tot delen aangegaan met de organisatie WOOCLAP.5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens ?

De FOD BOSA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Leeractiviteiten

Zolang de toestemming van de deelnemer-opleider geldig is. Nadien wordt alles wat noodzakelijk is om de deelname aan het leerproces te bewijzen (oefeningen, tests, fora, vooruitgang e-learning, …) 2 jaar bijgehouden. Gegevens die niet noodzakelijk zijn, worden gewist zodra de toestemming ingetrokken is.

 

Online Profiel

Zolang de toestemming van de deelnemer-opleider geldig is. Nadien wordt alles wat noodzakelijk is om de deelname aan het leerproces te bewijzen (oefeningen, tests, fora, vooruitgang e-learning, …) 2 jaar bijgehouden. Gegevens die niet noodzakelijk zijn, worden gewist zodra de toestemming ingetrokken is.

 

6. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

FOD BOSA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om je rechten, de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de site of via daniel.letecheur@bosa.fgov.be.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FOD BOSA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bepaalde gegevens kan je zelf, via “mijn profiel” op de eCampus wijzigen of aanvullen. Voor andere persoonsgegevens vind je onze contactgegevens onderaan deze pagina. De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons en wij verzoeken je dan ook contact op te nemen als je andere gegevens wil laten aanpassen.

Je hebt het recht op gegevenswissing indien je van mening bent dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of dat de doeleinden voor de verwerking zijn bereikt. Hiervoor kan je een verzoek indienen via https://ecampus.ofoifa.be/admin/tool/dataprivacy/mydatarequests.php .

Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we je verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we reeds kunnen wissen en je daarvan op de hoogte stellen. Tot slot moet je er rekening mee houden dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.

Mocht je verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, verzoeken wij je ons eerst te contacteren. Indien je daarna nog een onopgelost probleem hebt waarvan je vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan je de contactgegevens terugvindt onderaan deze pagina.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, klachten wenst in te dienen of bezwaar wenst aan tekenen vragen wij je wel eerst je te identificeren om te voorkomen dat dit iemand in jouw naam zou doen. In sommige gevallen vragen wij je daarvoor een kopie van je identiteitskaart te bezorgen. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Daarnaast vragen wij je ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan jouw noden kunnen voldoen. Wij zullen je steeds van antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.

De FOD BOSA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden je daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

 

Contactgegevens

https://ecampus.ofoifa.be

Helpdesk-campus@bosa.fgov.be

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

+32 (0)2 740 74 74

 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

Daniel Letecheur is de Functionaris Gegevensbescherming van FOD BOSA. Hij is te bereiken via daniel.letecheur@bosa.fgov.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

E: commission@privacycommission.be